Statut i regulamin: ogólny i stopni

STATUT
Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC”
uchwalony na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w dniu 18.09.2010 r.

Rozdział 1
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.

§ 1

Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” zwane dalej Stowarzyszeniem.
§ 2

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia Grupy Ratowniczej „PARAMEDIC” jest Kołobrzeg.
2. Stowarzyszenie może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w trybie zgodnym z treścią art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawą o Użyteczności Publicznej oraz z własnym statutem.
§ 5

Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
§ 6

1. Stowarzyszenie Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Pieczęć i emblemat zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 7

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
§ 8

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 9

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. Upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o medycynie ratunkowej.
2. Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC”.
5. Szkolenie oraz doskonalenie kadry wychowawczej i instruktorskiej.
6. Kształtowanie dyscypliny i umiejętności pracy grupowej.
7. Promocja zdrowia, edukacji i działalność społeczna na rzecz środowiska.
8. Zawiązywanie, promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych.
9. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej i działalności opiekuńczej.
10. Niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
11.Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze masowym, w tym dotyczącym profilaktyki zdrowotnej.
12. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla podmiotów współpracujących ze stowarzyszeniem.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
§ 12

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej aktywności ogółu członków i działaczy.

Rozdział 3
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” dzielą się na :
1) członków zwyczajnych,
2) kandydatów,
3) członków wspierających,
4) członków honorowych.

§ 14
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.
2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie mający miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą należeć do stowarzyszenia.
3. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” na zasadach przewidzianych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 15

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające, popierające i wspomagające realizację celów i zadań określonych statutem i które deklarują pomoc finansową.
§ 16

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.

§ 17

Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju ratownictwa medycznego powiatu kołobrzeskiego może być nadana godność członka honorowego, którą nadaje Zarząd Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC”.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Grupy z biernym i czynnym prawem wyborczym ,
z ograniczeniami określonymi w art.3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność.
3. Uczestniczyć w zawodach i imprezach ratowniczych organizowanych przez Stowarzyszenie Grupa Ratownicza „PARAMEDIC”.
4. Korzystać ze sprzętu ratowniczego Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” podczas zajęć ratowniczo-treningowych, na zasadach określonych przez Zarząd Grupy.
5. Korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał władz Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC”.
§ 19

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC”.
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia.
3. Uczestniczenia w zajęciach Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC”.
4. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC”.
§ 20

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należą:
1. Aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” i realizacji jego celów i zadań.
2. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia.
4. Regularne opłacanie składek członkowskich i spełnianie zadeklarowanych świadczeń na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC”.
5. Udzielanie pomocy i wspieranie kandydatów.

§ 21

1. Kandydaci to członkowie Stowarzyszenia poniżej 16 roku życia oraz osoby powyżej 16 roku życia przed zaliczeniem egzaminu wewnętrznego dotyczącego działalności Stowarzyszenia
2. Prawa i obowiązki kandydatów:
a) Wynikają z przepisów art.3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
b) Posiadają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni wyłączając par. § 18 art. 1 i 2 statutu Stowarzyszenia.

§ 22
Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, natomiast zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 23

Członkostwo w Stowarzyszeniu Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” ustaje poprzez:

1. Wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu
b) nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 3 miesięcy,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC”,
3. Rozwiązanie Grupy.
4. Śmierć członka.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC”

§ 24

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.
4. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§ 25

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” jest Walne Zebranie Stowarzyszenia. Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co dwa lata. Termin zebrania, miejsce i porządek powinny być podane do wiadomości członkom nie później niż 14 dni przed zebraniem.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd co dwa lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Grupy zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie:
a) uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/2 ogółu członków,
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 26

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
a) uchwalanie programów szkoleniowej, wychowawczej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
f) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd (np. przedstawiciele urzędu rejestrującego).

§ 27

1. Zarząd Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” liczy trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby.
3. Dla ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
§ 28

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
w okresach pomiędzy Walnymi zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
3. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
4. Uchwalenie okresowych planów pracy Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.
5. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
8. Powoływanie nowych sekcji klubowych i zasad ich działania.
9. Współpraca ze służbami ratownictwa i zintegrowanego systemu ratownictwa, szkołami ponadgimnazjalnymi, władzami państwowymi, samorządowymi oraz medycznymi.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie wyróżniania członków w tym przyznawania stypendiów, pozbawiania funkcji oraz zawieszania w obowiązkach członków i rozpatrywanie odwołań.
11. Składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
12. Nadawanie godności Honorowego Członka Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC”. 13. Mianowanie na stopnie wewnętrzne stowarzyszenia. 14. Określanie długości trwania stażu kandydackiego oraz jego zakończenie.
15. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego i komisji Rewizyjnej.

§ 29

1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 15 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Liczbę członów Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Stowarzyszenia.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Stowarzyszenia, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one nieprawidłowości
w działaniu Stowarzyszenia,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia, działań Zarządu.

§ 31

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania .
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 15 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 32

1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych osób, które uzyskały w ostatnich wyborach kolejno największą liczbę głosów. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Oddziały Terenowe

§ 33

Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Stowarzyszenie może utworzyć odziały terenowe.
1. Oddział terenowy może być utworzony na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 5 członków z co najmniej rocznym stażem.
2. Decyzję w sprawie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
3.  Z grona członków oddziału Zarząd powołuje Naczelnika Oddziału, który podlega bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszenia.
4.  Oddział podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
5. O możliwości posiadania przez oddział osobowości prawnej decyduje Zarząd.
6. Odziały, które otrzymają zgodę na uzyskanie osobowości prawnej powołują organy odzwierciedlające strukturą i sposobem ich powoływania władze Stowarzyszenia. Władze Oddziału podlegają Władzą Stowarzyszenia.
7. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu .

Rozdział 6
Wyróżnienia i kary

§ 34

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 35

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres od 1miesiąca do 6 miesięcy,
d) wykluczenia spośród grona członków Stowarzyszenia,
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 15 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 7
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 36

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe
2. Na środki finansowe składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, dotacje i zapisy,
c) odpłatna działalność statutowa oraz pożytku publicznego,
d) nawiązki,
e) dotacje na zadania państwowe z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, promocji i ochrony zdrowia zlecone Stowarzyszeniu,
f) dotacje na zadania zlecone przez samorządy terytorialne,
g) ofiarność publiczna.

§ 37

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy co najmniej dwóch upoważnionych członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

Rozdział 8
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38

Zmiana Statutu może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia przyjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
§ 39

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia przyjętej kwalifikowaną większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania się klubu powinna określać tryb likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.
3. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu poprzez władze rejestracyjne.

 ——————————————————————————————————————–

Załącznik do uchwały zarządu SGR PARAMEDIC nr PM/04/03/2013

REGULAMIN Stowarzyszenia Grupy Ratowniczej „PARAMEDIC”

z dnia 02.02.2013 r.

1. Członek SGR „PARAMEDIC” reprezentuje i odpowiada za dobre imię SGR „PARAMEDIC”, dlatego zawsze powinien być wzorem odpowiedniego zachowania.
2. Członek SGR „PARAMEDIC” w stosunku do każdego człowieka obowiązany jest odnosić się z życzliwością i szacunkiem. Znajdującym się w potrzebie w miarę swoich możliwości udzielać pomocy.
3. Członek SGR „PARAMEDIC” jest zdyscyplinowany, spełnia postanowienia regulaminów, oraz dokładnie i terminowo wykonuje polecenia i powierzone mu zadania.
4. Kandydat SGR „PARAMEDIC” ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach. W przypadku nieobecności powinien uprzedzić o niej członków zarządu i uzyskać zwolnienie z zajęć. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na trzech kolejnych zajęciach, Zarząd SGR „PARAMEDIC” może wykreślić kandydata SGR „PARAMEDIC” z listy członków.
5. Zajęcia SGR „PARAMEDIC” odbywają się przeciętnie raz w tygodniu i każdy członek grupy jest odpowiednio wcześniej informowany o tym kiedy i gdzie zajęcia się odbędą.
6. Członkowie SGR „PARAMEDIC” oraz kandydaci do SGR „PARAMEDIC”, mają obowiązek stosować się do poleceń instruktorów, wykładowców oraz członków zarządu SGR „PARAMEDIC”.
7. Na zajęciach obowiązuje przestrzeganie, dyscypliny, zasad kultury osobistej i przepisów BHP.
8. W trakcie zajęć obowiązuje:
- Zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
- Zakaz wypowiadania się w sposób uchodzący za wulgarny, obraźliwy lub szydzący z jakiejkolwiek osoby lub organizacji, godzących w uczucia religijne innych członków SGR „PARAMEDIC”, a także będących w konflikcie z polskim prawem.
9. Na zajęcia mają wstęp członkowie SGR „PARAMEDIC”, kandydaci do grupy oraz zaproszeni goście, członkowie wspierający i honorowi.
10. Członkowie SGR „PARAMEDIC” mają obowiązek podwyższać swoje kwalifikacje poprzez czynne uczestniczenie w zajęciach, kursach, szkoleniach.
11. Na zajęciach i w działaniach SGR „PARAMEDIC” zakazuje się propagowania i zachęcania do popierania partii politycznych, polityków i innych instytucji nie związanych z działalnością SGR „PARAMEDIC”.
12. Umundurowanie nosimy w sytuacjach wymagających podjęcia działań ratowniczych na zabezpieczeniach imprez masowych oraz na polecenie Prezesa SGR „PARAMEDIC” lub SGR „PARAMEDIC”.
13. Umundurowanie ratownika składa się z koszulki, spodni, polaru w kolorze czerwonym z oznaczeniami ratowniczymi SGR „PARAMEDIC”.

14. Dowodzenie nad grupą podczas działań jest w kolejności funkcyjnej: Prezes ->Sekretarz-> Skarbnik -> osoba o najwyższym stopniu wewnętrznym lub posiadająca tytuł co najmniej „Ratownika”(zgodnie z ustawą o PRM).
15. Członek SGR „PARAMEDIC” pełnoletni, posiadający odpowiednie doświadczenie, predyspozycje oraz umiejętności jest przydzielony do Grupy Szybkiego Reagowania (w skrócie GSR). Umundurowanie GSR jest dostosowane do potrzeb w określonej sytuacji.

16. GSR jest powiadamiana przez Zarząd za pomocą systemu sms lub innego wybranego systemu w celu szybkiego pojawienia się w miejscu wskazanym w informacji lub dostosowania się do informacji przekazanej.

17. Zarząd SGR „PARAMEDIC” do wykonywania zadań nałożonych na stowarzyszenie może wyznaczyć tylko osoby, które mają odpowiednie predyspozycje do wykonania danego zadania.
18. Członek SGR „PARAMEDIC” wykreślony z listy członków dyscyplinarnie lub też wypisany na własną prośbę, jest bezwzględnie zobowiązany zdać pobrane sorty mundurowe oraz sprzęt w terminie do 7 dni od daty ustania członkostwa. W celu odzyskania przetrzymywanego umundurowania lub sprzętu Zarząd SGR „PARAMEDIC” ma prawo uruchomić procedury administracyjne w tym zgłoszenie do organów ścigania.
19. W sprawach nie objętych regulaminem głos decydujący ma Zarząd SGR „PARAMEDIC”.

20. Zarząd SGR „PARAMEDIC” zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz do nakładania sankcji takich jak: upomnienie, nagana, wykreślenie z listy członków za nie przestrzeganie regulaminu.

——————————————————————————————————————–

REGULAMIN STOPNI SGR „PARAMEDIC”
(Wprowadzony Uchwałą Zarządu SGR „PARAMEDIC” PM/02/2009 w dniu 07.02.2009 r.)

§ 1
Stopnie

1.1 Ratownik Ochotnik SGR „PARAMEDIC” – bez oznaczeń.

a) Zakończenie stażu kandydackiego – zdany egzamin wewnętrzny SGR „PARAMEDIC”.
b ) Staż kandydacki – działalność w stowarzyszeniu min. 1 rok.

1.1.1 Stopień otrzymują zarówno osoby poniżej 16 roku życia.

1.2 Ratownik SGR „PARAMEDIC”- oznaczenie: 1 belka srebrna.

a) zdany egzamin wewnętrzny.
b ) 120 godzin praktyk na zabezpieczeniach bądź innego rodzaju działaniach SGR „PARAMEDIC”.
c) Zdany kurs pierwszej pomocy organizowany poza stowarzyszeniem.
d) Ukończony 16 rok życia.
e) Aktywne działanie w stowarzyszeniu 1,5 roku.

1.3 Starszy Ratownik SGR „PARAMEDIC” – oznaczenie: 2 belki srebrne.

a) zdobyty stopień poprzedni.
b ) udział w prowadzeniu minimalnie 3 wykładów dla członków stowarzyszenia.
c) 240 godzin praktyk w zabezpieczeniach bądź innego rodzaju działaniach SGR „PARAMEDIC”.
d) staż w grupie minimum 2 lata.
e) umiejętność kierowania grupą.
f) ukończony 18 rok życia.

1.3.1 Możliwy jest dodatkowy test z wybranego zakresu tematycznego, przygotowanie projektu lub prezentacji według potrzeb.

1.4 Ratownik Instruktor SGR „PARAMEDIC” – oznaczenie: V złote.

a) zdobyty stopień poprzedni.
b) uprawnienia instruktorskie z jakiejkolwiek dziedziny pozwalające nadawać certyfikaty.
c) aktywne działanie w SGR „PARAMEDIC” w okresie minimum 4 lata.
d) aktywne prowadzenie wykładów i szkoleń SGR „PARAMEDIC”.
e) umiejętność kierowania grupą oraz współpracowania z innymi podmiotami.
f) wiedza wykraczająca poza ramy programowe stowarzyszenia.

1.5 Starszy Ratownik Instruktor SGR „PARAMEDIC” – oznaczenie: VV złote (jedno wchodzące w drugie).

a) zdobyty stopień Ratownik Instruktor SGR „PARAMEDIC”.
b) rok w stopniu Ratownik Instruktor SGR „PARAMEDIC”.
c) działanie na rzecz propagowania ratownictwa.

§2
Przepisy Ogólne

2.1 Stopnie są przyznawane i odbierane uchwałą przez Zarząd stowarzyszenia na wniosek własnej decyzji Zarządu, wniosku Komisji Rewizyjnej lub wniosku członków grupy.

2.2 Jeśli członek grupy posiada tytuł: „Ratownik Medyczny” lub „Lekarz” to w nazewnictwie stopnia po słowie „Ratownik” dodaje się odpowiednio słowo „Medyczny” dla ratownika medycznego lub „Lekarz” dla lekarza. Stopień z dodanymi słowami jest równoznaczny ze stopniem równorzędnym. Dodaje się literę „R” dla Ratownika Medycznego i literę „L” dla Lekarza nad stopniem posiadanym.

2.3 W wyjątkowych sytuacjach Zarząd stowarzyszenia może nadać stopień osobie, która nie spełnia określonych wymagań na poszczególny stopień. Osoba ubiegająca się o stopień musi spełniać minimum 50 % wymagań.

2.4 Członek stowarzyszenia może napisać wniosek o nadanie określonego stopnia uzasadniając go spełnionymi wymaganiami na dany stopień. W tej sytuacji ostateczna decyzja należy do Zarządu stowarzyszenia.

2.5 Zarząd stowarzyszenia może określić dodatkowe wymagania na dany stopień.

2.6 Stopnie są wewnętrznymi stopniami stowarzyszenia. Potwierdzają staż w stowarzyszeniu, poziom umiejętności, zaangażowanie oraz doświadczenie na pełnionych funkcjach.

2.7 Regulamin stopni i odznak może być zmieniany przez Zarząd stowarzyszenia.

2.8 Od decyzji Zarządu stowarzyszenia przysługuje odwołanie w trybie określonym w statucie.

Dodaj komentarz